<

Privacyverklaring

Het voorwerp van de verwerking is nodig voor legitieme belangen
De vennootschap Imperial Tobacco, die verantwoordelijk is voor de verwerking, en waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 66, heeft een systeem ingevoerd voor de verwerking van de klachten van de consumenten.
De wettelijke basis voor de verwerking is het legitieme belang.

Geregistreerde gegevens
Identiteit: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (facultatief)

Bestemmelingen
De bestemmelingen van de gegevens zijn:
• De bevoegde personeelsleden van Imperial die verantwoordelijk zijn voor de klachten van de consumenten
• De onderaannemers die gegevens verwerken onder leiding van Imperial. Wij doen een beroep op onderaannemers om ons te helpen bij onze activiteiten. Die bedrijven handelen volgens onze instructies en zijn er contractueel toe gebonden om uw gegevens niet te gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Bewaartijd: 3 jaar
De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de klachten te verwerken.

Rechten van de personen
U kunt toegang hebben tot de gegevens die op u betrekking hebben, of u kunt vragen dat de gegevens gewist worden. U beschikt eveneens over een recht van verzet, een recht op rechtzetting en een recht op beperking van de verwerking van uw gegevens.  Om deze rechten uit te oefenen of voor elke vraag die verband houdt met de verwerking van uw gegevens in dit systeem, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming.

Contact opnemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming via e-mail: privacy@imptobnet.com

Contact opnemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming via de post
De verantwoordelijke gegevensbescherming
Imperial Tobacco Benelux
Schaliënhoevedreef 20H
2800 Mechelen

Veiligheid
Imperial Tobacco neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt adequate maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste verspreiding en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens te verhinderen. Indien u van mening bent dat uw gegevens niet correct beveiligd zijn, of dat er tekenen zijn van misbruik, gelieve dan contact op te nemen via privacy@imptobnet.com

Indien u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw rechten inzake Informatica en Vrijheden niet werden nageleefd, of dat het controlesysteem voor de toegang niet in overeenstemming is met de regels betreffende gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie.